Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Dorpsraad

Masterplan Nieuwdorp

nieuwsbrief 6  masterplan nieuwdorp 2021-07 Page 001.jpgnieuwsbrief 6  masterplan nieuwdorp 2021-07 Page 002.jpgnieuwsbrief 6  masterplan nieuwdorp 2021-07 Page 003.jpgnieuwsbrief 6  masterplan nieuwdorp 2021-07 Page 004.jpg

Jaarvergadering

flyer 2020

Uitnodiging 14 november

Programma jaarvergadering 14 nov 2018

om 20.00 uur in Ammekore

Opening

Presentatie Masterplan door projectleider (Els van de Waart) en wethouder (Arno Witkam)

         Wat wordt het hart van Nieuwdorp? Klimaatstraten? Nieuwdorp>modeldorp.

Verkiezing project voor de bestemming van 3000,- euro windmolengeld.

         Hebt u een project? Presenteer het.

Verkiezing dorpsraadleden. Aftredend zijn Pieter de Vos, herkiesbaar, en Koos Hage, niet herkiesbaar.

          Wilt u lid worden? Stel u kandidaat.

Jaarverslagen van de secretaris en van de penningmeester.

Vragen aan de wethouder.

Na de sluiting nog een drankje en ongedwongen napraten.

privacy verklaring

DORPSRAAD NIEUWDORP

Privacyverklaring

Stichting Dorpsraad

Nieuwdorp

Stichting Dorpsraad Nieuwdorp gevestigd aan de Margrietstraat 72

4455 AX Nieuwdorp, is verantwoordelijk binnen het aandachtsgebied

Voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze

Privacyverklaring

CONTACTGEGEVENS

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Margrietstraat 72

4455 AX Nieuwdorp

Voor vragen over deze privacyverklaring zijn wij bereikbaar via onze

Voorzitter Han Michielsen Telefoon nummer 0113-612239

Of onze functionaris Gegevensbescherming van de Stichting Dorpsraad Nieuwdorp Hij / Zij is te bereiken via Email

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Stichting Dorpsraad Nieuwdorp verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt

Hier onder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

- Voor - en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- Emailadres

DORPSRAAD NIEUWDORP

BIJZONDERE EN / OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar . Tenzij ze toestemming hebben van ouder of voogd . We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is . Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen , om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige , neem dan contact op via reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Dorpsraad Nieuwdorp verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

  • Het afhandelen van vragen en opmerkingen binnen de taak van de dorpsraad
  • - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Vragen door te spelen aan bevoegd gezag  

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Stichting Dorpsraad Nieuwdorp neemt niet op in de basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke)

Gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomendoor computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld) een medewerkster van Stichting Dorpsraad Nieuwdorp tussen zit. Stichting Dorpsraad Nieuwdorp gebruikt geen computerprogramma’s of- systemen anders dan voor de interne verslaglegging en financiële verantwoording .

DORPSRAAD NIEUWDORP

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Stichting Dorpsraad Nieuwdorp bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nootzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens :

PRIVE GEGEVENS DORPSRAAD NIEUWDORP

Categorie

Gegevens

Doel

Grondslag

Bewaar termijn

 

Betrokkene

Naam

Primaire taak

Publieke taak

Realisatie plus 2 jaar

 
 

Adres

Primaire taak

publieke taak

realisatie plus 2 jaar

 
 

Woonplaats

Primaire taak

Publieke taak

Realisatie plus 2 jaar

 
 

E-Mail

Primaire taak

Publieke taak

Realisatie plus 2 jaar

 

Vrijwilliger

Naam

Bedrijfsvoering

Toestemming

Einde inzet plus 2 jaar

 
 

E-Mail

Bedrijfsvoering

Toestemming

Einde inzet plus 2 jaar

 
 

Telefoon nummer

Bedrijfsvoering

Toestemming

Einde inzet plus 2 jaar

 

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Stichting Dorpsraad Nieuwdorp verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor uitvoering van onze taak als dorpsraad of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens van betrokkenen die dit expliciet aangeven worden niet gedeeld met de lokale overheidsorganen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN< DIE WIJ GEBRUIKEN

Stichting Dorpsraad Nieuwdorp gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

DORPSRAAD NIEUWDORP

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien , te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Stichting Dorpsraad Nieuwdorp en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, Verwijdering,

Gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jou persoonsgegevens sturen naar reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ ( Machine Readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort)

Paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN ) zwart. Dit ter bescherming van je privacy, op jouw verzoek

Stichting Dorpsraad Nieuwdorp wil je tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoongegevens/tip-ons

DORPSRAAD NIEUWDORP

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Stichting Dorpsraad Nieuwdorp neemt de bescherming van jou gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl  

Enkele punten uit de jaarvergadering 2017

Enkele punten uit de jaarvergadering dorpsraad op 8 november 2017  

Van de genomineerde windprojecten zijn er 2 overgebleven. Voor de pannakooi is een enthousiaste werkgroep gevormd. Er wordt een boeiende presentatie gegeven door Merijn Nuijten en Peter de Vos. Bewegen is belangrijk voor de gezondheid.

Bloemen in het dorp is wel mooi, maar een werkgroep hiervoor zou nog gevormd moeten worden. De pannakooi wordt met ruime meerderheid verkozen. Het begin van de Margrietstraat zou een goede plaats kunnen zijn. Op 1 januari 2018 weten we of die grond beschikbaar is.

Wethouder Connie Miermans vertelt over het masterplan. Zo’n plan loopt over vele jaren. Geld hiervoor moet deels nog gegenereerd worden. We moeten onze verwachtingen niet te hoog stellen.

Voor een papieren nieuwsbrief die 4x/jaar zal verschijnen is een werkgroep gevormd. Anja houdt hier een interessante presentatie over. De brief is fraai vormgegeven (evenals de uitnodiging voor deze jaarvergadering).Graag onderwerpen en/of vergaderpunten die van belang zijn voor het dorp, doorgeven aan Anja.

Na de pauze gaan we verder met jaarverslag en financieel verslag. Daarna moeten er 2 nieuwe bestuursleden worden gekozen. Er zijn 5 kandidaten. Als de stembriefjes geteld worden hebben 3 kandidaten evenveel stemmen. De voorzitter stelt voor aan het dorp om tijdelijk een artikel uit de statuten tijdelijk te wijzigen: we gaan voorlopig met 10 bestuursleden verder. De zaal stemt in met deze wijziging . Verkozen zijn Anja, Marjolein en Hans Luteijn.

Er worden nog vragen gesteld over bos en brug. Op 20 nov hebben we een vergadering met de gemeente. Han belooft hier later op terug te komen. Over de plannen van de huisartsen die mogelijk naar Lewedorp gaan. Er wordt gevraagd om een lantaarn in de brandgang Clausstraat. En om een bordje voor het verkeer bij de (doodlopende) afslag Stoofweg, richting ’s Heerenhoek. Tevens zou een bordje”fietsers oversteken” voor de fietsers kruising Kasteelweg/Stoofweg  heel nuttig kunnen zijn. Er wordt gemeld dat er in de bebouwde kom vaak harder dan 30 gerdeden wordt. Laat ieder op zijn rijstijl letten. Na het afsluiten van de vergadering praten we nog even door onder het genot van een drankje.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.