Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Doelstelling Dorpsraad

 

Eerste dorpsraad in Borsele

De in 1975 opgerichte dorpsraad van Nieuwdorp was de eerste dorpsraad in de gemeente Borsele. De dorpsraad die in 2005 werd omgezet in een stichting wordt volledig gedragen door vrijwilligers. Lid van de dorpsraad wordt je telkens voor een periode van 3 jaar. Ieder jaar kunnen nieuwe leden op de jaarvergadering worden gekozen. Als lid van de dorpsraad krijg je niet betaald maar wordt er een beroep op je vrije tijd gedaan. Je verdient  natuurlijk wel waardering en, omdat de gemeente Borsele wil dat iedere kern een eigen dorpsraad heeft, worden de meeste van onze onkosten via een gemeentelijke subsidie vergoed. De dorpsraden worden door de gemeente en provincie en veel maatschappelijke instanties gebruikt als klankbord voor hun beleid. Veel Nieuwdorpers hebben al behoorlijk wat tijd in de dorpsraad gestoken en we hopen dat er in de toekomst nog veel Nieuwdorpers dit voorbeeld volgen.

Groen voor rood en een fijne woonomgeving

Dat is ook wel nodig om de woonbeleving op peil te houden. We zien anno 2009 dat Nieuwdorp een dorp is dat in de schaduw van het industriegebied ligt. Het industriegebied en alle consequenties van hier gebundelde activiteiten dreigen een negatief stempel op de woonbeleving van de gemiddelde Nieuwdorper te drukken. De dorpsraad stelt zich ten doel deze negatieve spiraal te doorbreken. En dat lukt ons de laatste tijd aardig. Wij proberen in overleg met gemeente en provincie de woonbeleving te behouden en uit te bouwen. De leus groen voor rood die vaak door overheden gepredikt moeten we jammer genoeg nog vaak aanvechten voordat hij deels bewaarheid wordt. De compensatie(groen) voor overlast(rood) wordt om één of andere redenen vaak elders gerealiseerd. Wij willen de compensatie voor overlast in onze woonomgeving zien terugkomen. Het feit dat sommige groene toezeggingen aan voorwaarden verbonden zijn (Sloebos gekoppeld aan Sloepoort) is ons ook een doorn in het oog.

Een vinger aan de pols
De dorpsraad is veel tijd kwijt aan het in de gaten houden van zaken die de leefbaarheid kunnen beinvloeden. Helaas, moeten we dit nog steeds doen door het goed open houden van onze ogen en oren. Het goed lezen van de huis-aan-huis bladen, de gemeentelijke info en het constant in de gaten houden van gemeentelijke-, provinciale-, en andere websites. Aanwezig zijn op bijeenkomsten is vaak een bittere noodzaak. Hoewel we merken dat de overheid steeds beter richting ons communiceert worden we toch geregeld verrast door ingewikkelde staaltjes van ambtelijke ijver. Vooral in vakantieperioden is het oppassen geblazen. Het bijhouden van de media blijft een activiteit waar waar we veel tijd in steken niet in de laatste plaats omdat het grootste deel van het Sloegebied op Vlissingsgrondgebied ligt en in gemeentelijke informatiebladen verschijnd die wij niet ontvangen. We hopen dat in de toekomst alle zaken die Nieuwdorp aangaan vroeg in het traject onder de aandacht van de dorpsraad worden gebracht. Tot die tijd zullen we het gewoon zelf moeten doen.

Intermediair

De Dorpsraad probeert een schakel te zijn tussen overheid, instellingen, bedrijven en dorpsbewoners om de algemene belangen van Nieuwdorp en zijn inwoners te behartigen. Het moet dan wel gaan om zaken die het algemeen belang dienen. Indien u e.e.a. zelf via een mail of telefoontje of op het spreekuur van de buitendienst kunt regelen dan moet u met uw probleem niet bij ons komen. We proberen in voorkomende gevallen door overleg met instanties en bedrijven de leefbaarheid in Nieuwdorp te behouden en zo mogelijk te verbeteren. De leden van de dorpsraad zijn niet in dienst van de gemeente en hebben dus geen loketfunctie. De dorpsraad is een door Nieuwdorpers opgerichte raad die zich bezig houd met zaken die het belang van Nieuwdorp dienen. Als u echter herhaaldelijk tegen kleine zaken oploopt of vindt dat de gemeente geen oplossing biedt dan kan de dorpsraad wellicht een rol in het probleem. Natuurlijk proberen we zaken die ons ter ore komen op te pakken. Maar het komt toch nog geregeld voor dat we wekenlang een klaagzang over b.v. de gemeente horen en dat na doorvragen blijkt dat niemand nog de moeite heeft genomen de telefoon een keer te pakken.

De dorpsraad probeert een vinger aan de pols te houden en gesprekspartner te zijn bij zaken die invloed op de leefbaarheid van Nieuwdorp hebben. De doelstelling leefbaarheid steunt op een aantal peilers die wij als dorpsraad zo goed als wij kunnen monitoren.

 

1. Woningbouw
Mogelijkheden voor nu en in de toekomst veiligstellen:

 • ruimte creëren in (toekomstige) bestemmingsplannen
 • woningbouw voor alle doelgroepen (starters, doorstromers, senioren) mogelijk maken.
 • Bouw naar behoefte dus een x-aantal woningen per jaar om zo uitstroom van vooral jongeren te voorkomen.

2. Milieuhinder verminderen/tegengaan
Uitbreiding van nadelige invloed van het industriegebied en infrastructuur op de kern tegengaan

 • milieuoverlast verminderen
 • grenzen inzichtelijk maken
 • visuele hinder verminderen
 • waardevolle gebieden beschermen.
 • compensatie van overlast

3. Veiligheid

 • verkeersveiligheid (snelheid en sluipverkeer)
 • fietspaden waar mogelijk (stoofweg)
 • geen rotondes waar fietsers en auto's elkaar kruisen op de Sloeweg
 • overlast (vandalisme etc)

4. Basisvoorzieningniveau op peil houden.

 • scholen
 • winkelbestand / marktplaats
 • openbaar vervoer
 • verenigingen
 • sociale activiteiten
 • speelterreinen

5. Recreatieve voorzieningen creeëren/uitbouwen

 • Dagrecreatie in het Walchers achterland of de randzone om de Zak.
 • Bevrijdingsmuseum Zeeland (Bevrijdingspark)
 • Ommetjes(Fiets/Wandelroutes)
 • Wijnmakerij Boonman
 • Speeltuin

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.