Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Dorpsraad Nieuwdorp

Stichting Dorpsraad Nieuwdorp gevestigd aan de Margrietstraat 72 4455 AX Nieuwdorp, is verantwoordelijk binnen het aandachtsgebied Voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring 

 

CONTACTGEGEVENS

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Voor vragen over deze privacyverklaring zijn wij bereikbaar via onze voorzitter Hans Niewenhuijse Telefoon nummer 06-55355059.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Stichting Dorpsraad Nieuwdorp verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt

Hier onder  vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • e-mailadres

BIJZONDERE EN / OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar . Tenzij ze toestemming hebben van ouder of voogd . We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is . Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen , om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige , neem dan contact op via reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Dorpsraad Nieuwdorp verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

  • Het afhandelen van vragen en opmerkingen binnen de taak van de dorpsraad
  • - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Vragen door te spelen aan bevoegd gezag   

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Stichting Dorpsraad Nieuwdorp neemt niet op in de basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomendoor computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld) een medewerkster van Stichting Dorpsraad Nieuwdorp tussen zit. Stichting Dorpsraad Nieuwdorp gebruikt geen computerprogramma’s of- systemen anders dan voor de interne verslaglegging en financiële verantwoording.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Stichting Dorpsraad Nieuwdorp bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nootzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens :

 

PRIVE GEGEVENS DORPSRAAD NIEUWDORP

Categorie

Gegevens

Doel

Grondslag

Bewaar termijn

 

Betrokkene

Naam

Primaire taak

Publieke taak

Realisatie plus 2 jaar

 
 

Adres

Primaire taak

publieke taak

realisatie plus 2 jaar

 
 

Woonplaats

Primaire taak

Publieke taak

Realisatie plus 2 jaar

 
 

E-Mail

Primaire taak

Publieke taak

Realisatie plus 2 jaar

 

Vrijwilliger

Naam

Bedrijfsvoering

Toestemming

Einde inzet plus 2 jaar

 
 

E-Mail

Bedrijfsvoering

Toestemming

Einde inzet plus 2 jaar

 
 

Telefoon nummer

Bedrijfsvoering

Toestemming

Einde inzet plus 2 jaar

 

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Stichting Dorpsraad Nieuwdorp verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor uitvoering van onze taak als dorpsraad of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens van betrokkenen die dit expliciet aangeven worden niet gedeeld met de lokale overheidsorganen.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN

Stichting Dorpsraad Nieuwdorp gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken die gericht zijn op het verzamelen of distribueren van persoonsgegevens.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien , te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Stichting Dorpsraad Nieuwdorp en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, Verwijdering, Gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jou persoonsgegevens sturen naar reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl .Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ ( Machine Readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) Paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN ) zwart. Dit ter bescherming van je privacy, op jouw verzoek 

 

Stichting Dorpsraad Nieuwdorp wil je tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoongegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Stichting Dorpsraad Nieuwdorp neemt de bescherming van jou gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl   

Copyright © 2016. All Rights Reserved.