Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Windparken

Kom 13 november kiezen welk project het geld krijgt!

Kom kiezen op 13 november in Ammekore!

Welk project krijgt het geld?

Of heb je zelf nog een leuk plan? Meld het an voor 10 oktober bij reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Helikopterbewegingen

Op 5 april was er een voorlichtingsavond in Ammekore. Wethouder Miermans schreef het volgende:

 
Recent een gesprek gevoerd met dhr. Gomersbach, luchthavenmeester van vliegveld Midden Zeeland. Alhoewel wij slechts buren zijn van het vliegveld (grondgebied Middelburg, vergunningen Provincie) hebben ze ons meegedeeld dat er een voornemen is om de vergunning betreffende het aantal helicoptervluchten fors uit te breiden. Ze verwachten het aantal helicoptervluchten, vooral in het kader onderhoud windmolenparken, te moeten verhogen van 800 naar max. 2000.
Uit het eerste model van de geluidscontour, door de RUD Zeeland, blijkt dat de 45 dB contour NIET over de dorpen Lewedorp, Nieuwdorp en Arnemuiden valt en dat het wat geluid betreft dus zou kunnen. De provincie is vergunning-verlener!


Op ons verzoek zal de aanvlieg-route verschoven worden zodat er maximale afstand is tussen de vliegroute en de woonkernen.  Wij worden van de verdere gang van zaken op de hoogte gehouden

Plannen voor Windpark in Sloegebied

Projectontwikkelaar in windenergie Evelop – onderdeel van Eneco - en ProRail hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van Railwind, een uniek concept van windturbines boven spoorlijnen. Een eerste pilot is voorzien in het Sloegebied bij Vlissingen. Dit project is uniek in de wereld en sluit naadloos aan bij de strategie van Minister Cramer om windparken aan te leggen rondom bestaande infrastructuur.

Lees meer: Plannen voor Windpark in Sloegebied

Dorpsraad Nieuwdorp wil participeren in windturbine.

Het Sloegebied is door de overheid aangewezen als locatie voor windenergie initiatieven. Bestemmingsplan technisch zijn er niet of nauwelijks beperkingen. Gezien het beleid van de overheid lijkt het een kwestie van tijd voor de volgende turbines in dit gebied verrijzen. De dorpsraad Nieuwdorp concludeert dat protesteren tegen windturbines in het Sloegebied geen grote kans van slagen heeft en dat ze er met of zonder onze instemming toch wel komen.

De dorpsraad heeft zich eerder negatief uitgelaten over turbines die dicht bij de kern worden geplaatst en over het ontbreken van welstandvoorwaarden waardoor de mogelijkheid bestaat dat turbines in alle kleuren van de regenboog met of zonder reclame uitingen straks het Sloegebied "verfraaien". We rekenen erop dat het puntje welstand door de overheid wordt opgepakt en in bestemmingsplannen wordt benoemd.

We zijn op dit moment bijna een jaar in gesprek met Zeeuwind en Winvast BV die een windturbine in de buurt van ons dorp wil plaatsen. Ze hebben aangegeven dat ze bereid zijn om ons te laten participeren in deze turbine. Dat betekent concreet dat we hiervoor jaarlijks een bedrag uitgekeerd krijgen wat dan kan worden geïnvesteerd in de leefbaarheid van het dorp. Wij staan hier als dorpsraad Nieuwdorp niet onwelwillend tegenover. Temeer omdat gemeente en provincie onze plannen voor leefbaarheid wel steeds positief omarmen maar tot op heden niet erg scheutig zijn als de portemonee moet worden getrokken.

Wij denken dat we door te participeren in het windpark iets voor ons dorp terug kunnen krijgen ter compensatie van de visuele overlast die deze turbines veroorzaken. We zijn voornemens te participeren en willen deze regeling doortrekken bij andere (wind)initiatieven waar wij mee worden geconfronteerd. Tijdens de jaarvergadering is dit idee aan de aanwezigen voorgelegd en tot op heden hebben we voornamelijk positieve reacties gekregen. Dat wij als dorpsraad mee willen participeren betekent niet dat u als inwoner zich hieraan moet conformeren.

Op dit moment zijn we bezig met de plannen voor het verlichten van een aantal plaatsen binnen het Sloegroen (middels led en zonnecellen). Hiervoor is geld nodig. De inkomsten die we door participeren binnenkrijgen zouden we daarnaast ook kunnen gebruiken worden voor het  dekken van de jaarlijkse kosten van de inrichting van de dorpsentrees of het doortrekken van de wandelroute in het sloegroen.  Deze plannen moeten nog met gemeente worden uitgewerkt. Indien we besluiten tot participeren dan is er volop tijd om ook andere initiatieven te bekijken.

WinWind Windpark op losse schroeven

De plannen voor het windpark van Winwind in het Sloegebied staan op losse schroeven door de hoogtebeperkingen die de gemeente borsele hiervoor heeft vastgelegt. Aan de rand van het Sloegebied is een maximum hoogte van 100 m gesteld welke langzaam oploopt naar 175 meter in het midden van het sloegebied. De plannen van Winwind die molens over het goederenspoor wilde bouwen passen niet binnen de door de gemeente gestelde maxima. Winwind is hier niet blij mee. De windturbines van het plan langs de Bernhardweg waar de dorpsraad geen voorstander van is worden dit najaar waarschijnlijk geplaatst.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.