Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Geluidschermen

De provincie heeft Tijdens de jaarvergadering van de dorpsraad in 2005 zijn de laatste plannen mbt de geluidwal getoond. De dorpsraad kon hier via de gemeente op reageren. Wij hebben op basis van hetgeen ons bekend is het verhaal opgedeeld in een aantal fasen.  Wij willen een aantal maatregelen zien waardoor de geluidhinder op Nieuwdorp verminderd. En waarbij tevens een duidelijke scheiding tussen dorp en Sloegebied wordt aangebracht. Lees onze  reactie zoals deze naar gemeente en de gedeputeerde is toegezonden  De dijk en paddenpoelen zijn aangelegd. Een gedeelte van de dijk wordt op een later tijdstip aangelegd omdat er een leiding onder de dijk ligt waardoor de dijk op dat punt niet zondermeer  met grond kan worden verhoogd. Wethouder Vermuë gaf aan dat dit in het eerste kwartaal van 2006 zal worden gerealiseerd.De status in oktober 2006 is als volgt. Het waterschap heeft geen bezwaar tegen de voorgenomen verhoging met een geluidscherm i.p.v, wal. Hiervoor is echter een vergunning nodig. De vergunning aanvraag is begin oktober verleend. 

In de week van 9 oktober worden de plannen aanbesteed waarna kan worden gestart met de uitvoering. Op 15 november lezen we in de krant dat de werkzaamheden mbt de geluidwal aanvangen.

In maart 2007 is dan eindelijk alles in orde. De geluidwal is gereed en dit project kan wat ons betreft  worden afgerond. Als er meer duidelijkheid is over de verbrede sloeweg zullen we als dorpsraad vragen om de geluidwerende maatregelen als onderdeel van het project te benoemen. En dit traject niet jaren later op te pakken zoals nu het geval was.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.