Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Sloeweg

De bedoeling is dat de verbrede weg ergens in 2010 gereed is. De dorpsraad heeft naar aanleiding van de informele avond 15 februari jl een reactie opgesteld welke op de website onder documenten terug te lezen is. Ondertussen lijkt de datum van 2010 ook niet meer zo zeker.In het kader van de MER Sloeweg was een regiovisie verkeer noodzakelijk. Deze is op 12 oktober gepresenteerd. De regiovisie kenmerkt zich door veel gekleurde vlekken waar knelpunten of op- en afritten worden verwacht. De wijze hoe hier mee wordt omgegaan konden wij in ieder geval niet terugvinden.

De dorpsraad heeft een aantal opmerkingen gemaakt waaronder het verlagen van het kruispunt ter hooge van de Stoofweg. Minstens zo belangrijk vinden we dat de Sloeweg moet worden doorgetrokken tot aan de europaweg. Op deze manier hoeft vrachtverkeer niet meer langs de Frankrijkweg waardoor de verkeersgeluidhinder op Nieuwdorp kan afnemen. Door gebruik te maken van het Sloepoort gebied is volgens ons een enorme fly-over niet nodig.

Na een overleg met provincie, gemeente en Zeeland Seaports hebben we geconcludeerd dat de plannen van de provincie toch het meest vriendelijk waren. Er moet rekening worden gehouden met waterkeringen en leidingstroken. Op dit moment ligt de MER te wachten op goedkeuring door de gemeenteraden waarna hij ter inzag komt. De dorpsraad zal mbt de ontsluiting kritisch naar de plannen kijken. Streven is zo min mogelijk overlast voor Nieuwdorp te genereren. De toezegging van de provincie mbt geluid nemen we mee. De provincie geeft aan dat als 0-meting de situatie van voor opening van de westerschelde tunnel wordt meegenomen. 

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.