Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reacie@dorpsraadnieuwdorp.nl

jaarvergadering 2013

Jaarvergadering dorpsraad 2013

De zaal was goed gevuld en de voorzitter heette ieder welkom.

Mevrouw Rianne de Voogt en de heer Jacco Goense gaven een boeiende presentatie over ons waterbedrijf Evides. Waar komt ons water vandaan en hoe komt het in de verste hoeken van Walcheren? Het komt uit de Maas, uit de duinen en uit grondwater. Het wordt gezuiverd en met pompen verder gepompt. De pompinstallatie in Nieuwdorp dient om het drinkwater met een goede druk verder door het leidingnet te laten stromen. De nieuwe pompinstallatie krijgt een grotere capaciteit en er komen twee pompen te staan. Er is slechts één pomp nodig om het drinkwater met voldoende druk verder te pompen, maar in geval van onderhoud of een storing, dan neemt de andere pomp de functie volledig over.

Evides beheert ook een uitgebreid leidingnet om het water bij de klant te krijgen. De komende periode legt Evides in de omgeving van Nieuwdorp ook een aantal nieuwe leidingen aan. In november, december 2013 en januari 2014 is Evides ook actief met het verleggen van een leiding onder de N254. Dit in verband met de nieuwe Sloeweg. Daarom zullen in november en december een paar weken wegomleggingen zijn bij de uitgangen van Nieuwdorp. Evides informeert de betrokkenen via de krant, de website, of via de bouwborden bij het werk..

Onze wijkagent Edwin Koops moest wegens ziekte verstek laten gaan. Inplaats daarvan kwam zijn waarneemster Monique Uiterwijk langs met een collega. Ze hadden dienst, beantwoordden enkele vragen en moesten weer vertrekken. De wijkagent is vooral voor problemen die zich steeds herhalen, niet voor directe noodsituaties.

Denise van Leeuwen is ambassadrice van de Rabobank en benaderbaar voor alle vragen over de bank. Zij woont in Nieuwdorp. Adres: zie onze website. Zij weet dat er een thuisgeldservice is voor echt invalide mensen. Dan moet men een overeenkomst sluiten met de bank. Er bestaat ook een biblio-geldservicebus. Wij hebben hier een gewone bibliobus. Wanneer er voldoende belangstelling is zou de dorpsraad de biblio-geldservicebus kunnen aanvragen. Mensen die dat wekelijks zouden gebruiken kunnen zich opgeven bij de dorpsraad.

We zagen een korte presentatie van de verschillende activiteiten van de PKN. Zie ook hun website www.pknnieuwdorp.nl en daarna kreeg de heer Henk de Kok van de huurdersvereniging het woord. Met vragen over uw huurwoning kunt u bij hem terecht.

Ideeën voor verbeteringen in het dorp waren er verschillende: volière, trapveldje, parkeerstrook, kringloopwinkel, vrijwilligerscentrale........Wanneer een plan goed uitgewerkt is kunnen we dat indienen bij Kern met Pit, Oranjefonds of andere subsidiegever.

Verschillende bestuursleden zijn aftredend. Hans van Dam is niet herkiesbaar. Wij vragen hem als adviseur en webmaster ons te blijven adviseren.

Even na 10 uur werd de vergadering gesloten en hebben we met een drankje van de dorpsraad nog nagepraat.

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.