Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

Peilers onder de doelstellingen

Woningbouw
Voldoende doorstroming in het woningbestand in Nieuwdorp zorgt ervoor dat het basisvoorzieningenpakket in stand kan worden gehouden en mogelijk uitgebreid. Dit is volgens ons één van de manieren om de leefbaarheid te waarborgen. Doordat er op dit moment onvoldoende doorstroming zien we we nog steeds dat veel starters op de woningmarkt het dorp verlaten.

Hoe komt het nu dat we hier geen structurele oplossing voor hebben kunnen vinden;

"Steeds strenger wordende regelgeving die aan de industrie wordt opgelegd maar die zijn oorsprong vindt in de bescherming van de omwonenden levert de laatste jaren een ongewenst effect op." In plaats van het doorvoeren van maatregelen op de industrie word de makkelijke weg bewandeld en werkt men de regels andersom uit. Een doelstelling van het provinciaalbeleid is "dat in het jaar 2010 niet meer mensen hinder van geluid mogen hebben dan in 1985". Een nobel streven, alleen betekent het dat het als het Sloegebied de overlast niet verminderd de kernen eromheen gevangen zitten in een status quo.

Als er dan al eens wat wordt ondernomen dan wordt dat op een manier gedaan die niet past bij kleinschaligheid past. De overheden laten projectontwikkelaars bouwprojecten starten met te veel huizen in één keer. Hier door raakt de markt overvoerd en is er van de door ons gewenste doorstroming geen sprake meer.

 

 

De 70/30 regel die de provincie hanteerd heeft ook nogal wat impact. Deze regel houdt in dat 70 procent van het aantal woningen in het stedelijk gebied moet worden gerealiseerd. Dus eerst 70 woningen in Goes voordat er 30 in Borsele kunnen komen. Omdat heel Borsele landelijk gebied is worden die 30 dan ook nog eens onevenredig verdeeld. Borsele werkt namelijk met groeikernen. De woningen in de groeikernen zorgen ervoor dat de starters nog makkelijker het dorp verlaten wat niet goed is voor de leefbaarheid en het voorzieningen niveau.

 

Kansen
De dorpsraad Nieuwdorp heeft in het verleden een aantal ideeën geopperd waardoor de woningbouw mogelijkheden in de toekomst gewaarborgt kunnen worden. Zo hebben we reeds gevraagd om een aantal gebieden aan te wijzen als potentiële woningbouw locaties, zodat in de toekomst mogelijke woningbouw zonder tijdrovende procedures kan plaatsvinden. We hebben hiervoor het bedrijfsterrein van Boot en Buteijn in gedachte maar denken ook aan locaties achter bijvoorbeeld de Lewedijk.
We zien dat door de nieuwbouw van het bouwplan Coudorp II en het Coudorpshofje jongeren niet gedwongen zijn zich buiten de kern te vestigen waardoor de scholen hun leerlingenbestand misschien eens een keer zien groeien de komende jaren. De nieuwbouw zorgt tevens voor enige doorstroom in de lokale woningmarkt.

Onze vrees is dat deze positieve ontwikkeling, doordat er geen vervolg locaties voor nieuwbouw voorhanden zijn, van tijdelijke aard is. Ons streven is naar behoefte jaarlijks 2 á 3 nieuwe woningen aan de kern toe te voegen en niet eens in de 15 jaar 40 woningen ineens. Het gemeentelijk/provinciaal beleid houdt hier tot nu toe geen rekening mee.

Milieuhinder verminderen/tegengaan
Nieuwdorp ligt tegen het industriegebied aan, iets wat duidelijk opvalt als je die kant op kijkt. Kijk je de andere kant op dan hoor je voornamelijk het verkeer dat gestaag langs twee zijden van ons dorp passeert, het uitzicht is relatief ongeschonden. Een belangrijke peiler die duidelijk een relatie heeft met de hiervoor besproken woningbouw peiler is het verminderen dan wel tegengaan van milieuhinder.
Omdat het makkelijker communiceert als men over concrete afgebakende gebieden spreekt proberen we door het gebruiken van natuurlijke grenzen de scheiding tussen industrie en woongebied en de daartussen liggende bufferzone inzichtelijk te maken. Hieronder staat een eerste aanzet van zo'n schets die we in 2004 ook al in ons visie document stond geplaatst.

De tekening is gebaseerd op het industriegebied en de contour eromheen. Het groene gebied is het aandachtsgebied van de dorpsraad. Dit gebied gescheiden door de Sloeweg - Bernhardweg en de Quarlespolderweg willen we vrij houden van ongewenste industriële activiteiten die het landschap aantasten. Middels het verhogen en aanleggen van dijken is deze afbakening rondom de snelwegen te realiseren. De Quarlespolderweg is gekozen omdat deze het gebied om de Sloekreek markeert.

Een noodzaak voor een actuele kaart is het inzichtelijk maken van de soorten hinder en op welk gebied de regelgeving betrekking heeft. De dorpsraad heeft op dit moment onvoldoende inzicht in de gebieden waarop de regelgeving betrekking heeft. Dit ervaren we als een handicap. We proberen de laatste jaren op diverse manieren informatie in te winnen om meer inzicht te krijgen in de situatie rondom onze kern zodat we onze doelstellingen kunnen ondersteunen. Het verkrijgen van de juiste informatie lijkt spijtig genoeg ook al een doel op zich te zijn.

Wat mooi is moet mooi blijven
Een anders aspect van het verminderen van milieuhinder is het tegengaan van visuele hinder aan relatief onbeschadigde kanten van de kern. Rondom de kern liggen een aantal gebieden die potentie hebben in allerlei natuurherstelplannen. Het in stand houden van deze gebieden draagt in onze ogen bij aan het verhogen van het woongenot in de kern.

Vlekkenkaarten. Wij denken dat met gebruik van zogenaamde vlekkenkaarten veel milieuhinder visueel inzichtelijk kan worden gemaakt. Momenteel zie we in kaarten van de provincie wel eens dit soort kaarten maar het schaalniveau is zodanig dat we er vaak niets mee kunnen. Op dit momen worden er allerlei contouren over ons dorp getrokken die invloed hebben op de ruimtelijk ordening. Op de ene plek zit je in een geluidcontour waar je niks mag. En 100 meter verder hoor je meer overlast maar val je buiten de contour en is ineens alles mogelijk.

Gecummuleerde Geluidkaart

Hoe kan dat nou. Geluid wordt in de wet uit elkaar getrokken waardoor ze los van elkaar worden bekeken. De reden is als volgt:

Als je naast een drukke autoweg staat kan je zonder te schreeuwen vaak redelijk met elkaar praten. Vlak voor de deur van de discotheek is dat vaak lastiger (en dat komt niet alleen door de drank). Als we van die weg weglopen dan blijft het geluid van de weg langer hoorbaar. Dit komt omdat de weg een zogenaamde lijnbron (geluid komt van een aantal punten op een lijn) is en een discotheek een puntbron (geluid komt uit een punt). Als we het wiskundig benaderen betekend bij een lijnbron iedere verdubbeling van de afstand tot de bron een halvering van het geluid. Bij een puntbron gaat het anders daar neemt de geluidintensiteit af met het kwadraat van de afstand tot de bron. Een puntbron hoor je dus minder. In de regelgeving worden dit soort bronnen dus van elkaar losgetrokken. Helaas ontbreekt in onze oren de wettelijke loskoppeling en horen we de bronnen gewoon bij elkaar. De bedrijven in het Sloegebied worden aangemerkt als puntbron en de wegen om het sloegebied als lijnbron. De spoorweg is een speciale lijnbron net zoals het vrachtverkeer over water. We hebben hier dus te maken met 4 losgekoppelde vormen van geluidoverlast. Het is mogelijk deze bronnen bij elkaar op te tellen en een zogenaamde "Miedema" of vlekkenkaart te maken waarop je een betere indicatie van geluidhinder kan krijgen. Dit zou als onderlegger in bestemmingsplannen meerwaarde kunnen hebben. Wij pleiten hier al sinds 2004 voor maar zien nu pas de eerste resultaten. In de richtlijnen voor de MER van de WCT zijn vergelijkingen van cumulatieve geluidkaarten in de diverse scenario's als voorwaarden opgenomen.

 

Naast geluid kunnen we volgens ons ook dit soort vlekkenkaarten maken op het gebied van stank en stof. Een groot deel van de rook van de fabrieken waait ongehinderd over ons dorp heen. Door op strategische plekken groen te plaatsen kan een hoop van dit stof door de bomen worden afgevangen. De uitstoot van Thermphos komt bv zonder barriere via de Frankrijkweg ons dorp ingewandeld. Op dit moment is niet bekend wat er vanuit die wolken bij ons neerslaat.


Veiligheid
De dorpsraad van Nieuwdorp ziet de veiligheid in het dorp al jaren als een item. In een enquête in 2003 zijn een aantal verkeersgevaarlijke punten geïnventariseerd en onder de aandacht gebracht van de gemeente en het waterschap. We hopen in overleg deze knelpunten de komende jaren stapsgewijs aan te kunnen passen. Een knelpunt dat deels te maken heeft met de komst van de tunnel is de toename van sluipverkeer. In het derde kwartaal van 2004 hopen we hierover gegevens binnen te krijgen waaruit we in overleg met de gemeente conclusies uit kunnen trekken.
Vooral de Hertenweg ter hoogte van de Peuterspeelzaal en Basisschool blijkt een onveilige plek. Omdat de school in- en uitga tijden samenvallen met relatief verkeersdrukke perioden is en blijft dit een probleem wat aandacht blijft vragen. Ook de fietsroutes rondom het dorp hebben onze aandacht de jeugd die naar de sportvelden aan de Korenweg fiets is vanaf de Kasteelweg tot het sportveld vogelvrij. Na trainingen rijden veel jongere op de fiets langs deze drukke weg naar Nieuwdorp. Een ongewenste situatie in onze ogen. Ook de geplande rotonde waar fietsers en auto's elkaar kruisen bij de Sloeweg is in onze ogen niet verstandig. We proberen samen met andere partijen een alternatief voor deze kruising te creëren.

Basisvoorzieningniveau op peil houden.
De laatste benoemde peiler onder de doelstelling van de dorpsraad is het in stand houden van de basisvoorzieningen in de kern. We constateren dat de huidige mobiele maatschappij andere behoeften heeft dan die van een aantal jaren terug. De dorpsraad wil graag een school in de kern waar kinderen uit elke doelgroep in goede harmonie onderwijs kunnen volgen. Op dit moment is er openbaar en PC onderwijs mogelijk. De beide scholen zijn op dit moment eigenlijk alleen levensvatbaar doordat ze zijn opgegaan in een groter verband. Dit betekend volgens ons alleen dat de beide scholen tot een aantal leerlingen dat rond de 20 ligt kunnen blijven bestaan. Of het voor de kinderen prettig/wenselijk is om in groepen van 1 tot 6 kinderen te zitten is maar zeer de vraag. De dorpsraad is een voorstander van een school in Nieuwdorp. Een brede school voorziening in combinatie met andere functies moet ook bij ons te realiseren zijn.

Het levensmiddelen winkelbestand is gering, Als dorpsraad onderkennen we dat de bevolking deels zelf verantwoordelijk is voor de achteruitgang hiervan. De mobiele burger trekt liever wekelijks naar de grotere kernen/steden om ons heen om de levensmiddelen te halen, omdat daar een groter assortiment is. Voor de minder mobiele inwoners is in onze ogen een levensmiddelenzaak of bezorgdienst wel noodzakelijk.
Het verenigingsleven is nog steeds bruisend te noemen. Het verenigingsbestand is de lijm die het dorp bijeen houdt. De SV Nieuwdorp is meer dan een sportvereniging. Door het organiseren van allerlei activiteiten wordt de saamhorigheid in de kern versterkt. Ook de speeltuinvereniging, club, oranjevereniging en allerlei kerkelijke organisaties zijn verantwoordelijk voor het dorpsgevoel.

Recreatie/Toerisme

Door de strategische ligging op het kruispunt wegen tussen Walcheren, Zuid- en Noord-Beveland kan Nieuwdorp een rol spelen als locatie voor dagrecreatie. Door de aanwezige mogelijkheden op elkaar af te stemmen en te investeren in de de koppelingen kan met relatief weinig middelen Nieuwdorp een rol als recreatieve trekpleister gaan vervullen. Nieuwdorp beschikt over het compleetste museum van Zeeland, een van de mooiste speeltuinen en een wijnmakerij waar traditionele zeeuwse zwarte bessenwijn wordt gemaakt. Als de door de dorpsraad voorgestelde plannen voor ommetjes worden ontwikkeld en daarmee de Sloekreek een rol krijgt in dit plaatje dan is volgens ons succes verzekerd op recreatief gebied.

In het gebied rondom de Sloekreek kunnen de natuurwaarden worden versterkt. Een doorsteek naar het Veerse meer zou in principe mogelijk moeten zijn. De bufferzone tussen industrie en kern zou in het Sloebos project moeten worden ingepast en worden voorzien van fiets/skate paden om een recreatieve groene corridor te creëren tussen Walcheren en Beveland.

Ondanks de speeltuin onderkennen we in het dorp een gebrek aan voorzieningen voor de jeugd. De speeltuin die we zeker tot een van de mooiere van Zuid-Beveland kunnen rekenen is maar een half jaar open na de schooltijden. Vanaf april tot aan de herfstvakantie voorziet deze speeltuin in een behoefte voor de schoolgaande kinderen. Buiten de openingstijden en tussen november en april is er echter nergens een speelvoorziening binnen de kern beschikbaar wat ons nog altijd verbaast. De dorpsraad probeert met de belanghebbende een oplossing voor dit probleem te vinden.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.