Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Sloepoort in april op de raadsagenda

Tijdens het overleg van woensdagavond bleek dat Sloepoort in april op de raadsagenda verschijnt. Het college ziet geen meerwaarde in een verder onderzoek naar de ontsluiting van het Sloegebied gebruikmakend van de ruimten voor Sloepoort

Omdat alle bekende tekeningen voor de verdubbeling van de Sloeweg ervanuit gaan dat Sloepoort er komt, hadden we graag nog wat alternatieven gehad waarbij geen rekening met Sloepoort wordt gehouden. Wellicht dat er een voor Nieuwdorp betere ontsluiting kan worden gerealiseerd. Woensdag avond werd duidelijk dat deze vraag niet wordt gehonoreerd.

Aan onze vraag om de verdubbeling Sloeweg - uit milieu overwegingen - aan de Sloepoortzijde van de huidige sloeweg te projecteren werd ook geen gevolg gegeven.

Wel zal op verzoek van dorpsraden en gemeente door Zeeland Seaports worden nagaan of aan onze vraag categorie 4 bedrijvigheid (geluid/stank) te weren gehoor kan worden gegeven. Dit is voor ons en 's-Heerenhoek één van de grootste struikelblokken.

De gemeente gaf aan dat er in de toekomst geen sprake is van uitbreiding van Sloepoort. Sloepoort II zoals wij deze op diverse tekeningen zijn tegengekomen is niet aan de orde. Dit gebied staat ingetekend voor de uitbreiding van het Sloebos.

De verdubbelde Sloeweg moet aan bepaalde eisen mbt de geluid voldoen. De nieuwe situatie mag niet meer dan 2dBa afwijken van de 0-situatie. De 0-situatie is de situatie van voor de opening van de tunnel. De weg zal worden voorzien van speciaal asfalt en waar nodig voorzien worden van afscherming. De taluds van de weg zullen op een nieuwe manier "landschappelij" worden aangekleed.

We hebben aan de gemeente en provincie gevraagd om te proberen zo snel mogelijk met het uitbreiding van het Sloebos te starten. Er werd toegezegd dat hieraan medewerking zal worden verleend.

Overigens kan de gemeenteraad in april ook besluiten om de Sloepoort plannen geen doorgang te laten vinden.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.