Dorpsraad Nieuwdorp

Facebook Image

reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Veilige fietsverbinding

Aan    Gemeente Borsele en Provincie Zeeland

            t.a.v. College en raad

           

Nieuwdorp, 18 mei 2015

Onderwerp: fietstunnel Sloeweg

Geachte dames en heren,

In verband met het opschorten van de bouwactiviteiten m.b.t. de herstructurering Sloeweg N62 willen de gezamenlijke dorpsraden van ’s-Heerenhoek, Lewedorp, Nieuwdorp en de Fietsersbond “De Bevelanden” het volgende onder uw aandacht brengen.

Toen de plannen voor de verbreding van de Sloeweg in de voorbereidende fase waren, hebben wij als gezamenlijke dorpsraden en Fietsersbond meerdere malen aangedrongen op een vriendelijke en veilige oversteek voor fietsers. Het ging ons erom dat fietsers de Sloeweg op een eenvoudige manier konden passeren en dat fietsers zonder al te ver om te hoeven rijden deze hindernis zouden kunnen nemen. Deze plannen werden destijds door u en uw gemeenteraad breed gesteund. De Provincie besloot echter in te zetten op een, in onze ogen, onveilig alternatief. Een gang naar de Raad van State kon hieraan niets veranderen. Ondanks dat we dit bezoek op punten wonnen, besloot de Raad van State om de Provincie in het gelijk te stellen, omdat ze geen fouten in de procedure hadden gemaakt.

Nu blijkt dat de provincie op ander terrein wel wat steken heeft laten vallen, en de werkzaamheden wegens financiële problematiek zijn opgeschort, willen we toch graag weer aan de bel trekken.

In het persbericht dat we van de Provincie ontvingen konden we lezen dat de Provincie op dit moment een aantal delen van het ontwerp gaat heroverwegen met het oog op financiële besparingen. Onderdeel van dit onderzoek is de “verkeerskundige aanpassingen voor aansluiting met de Molendijk”.

De indertijd door de Provincie gekozen oplossing had, om een aantal redenen, niet onze voorkeur. Deze hebben we in november 2008 al eens per brief aan u verwoord. U kunt deze brief terugvinden op onze website. Hieronder sommen wij de toen gestelde argumenten nog even op,

-       Verkeersveiligheid. Wegen voor fietsers en automobilisten moeten waar mogelijk gescheiden blijven;

-       Verkeerstellingen die ten grondslag lagen aan de keuze waren niet representatief;

-       Provincie zou als uitgangssituatie de situatie voor opening van de Westerschelde tunnel nemen (toen waren er 5 oversteek mogelijkheden). Men doet nu alsof de oversteek een extraatje is.

-       De Sloeweg is al een, en wordt een nog groter, obstakel in een voor Borsele recreatief interessant gebied met Wijnmakerij – (Zwarte bessenroute), Bevrijdingsmuseum Zeeland en de route naar ‘de Piet’ (Vliegveld)

Gedeputeerde ‘De Reu’ vertelde ons indertijd dat uit financiële overwegingen een tunnel of brug niet mogelijk was, maar dat hij zich sterk zou maken om bij meevallers een tunnel of brug in de plannen op te nemen.

Nu als reden van de heroverweging van de kruising financiële besparingen worden genoemd vrezen wij dat de verkeersveiligheid nog verder in het gedrang zal komen.

Voor Nieuwdorp is daar recent nog een punt bijgekomen. Doordat de Provincie het busvervoer op de schop heeft genomen moeten leerlingen van het voortgezet onderwijs die het eerste uur starten en studenten ‘s-morgens vroeg naar ’s-Heerenhoek fietsen om op de bus te kunnen stappen, Zij zijn afhankelijk van een korte verbinding tussen de dorpen.

Ondanks dat een tunnel een extra investering vergt, denken wij dat deze investering zich dubbel en dwars terugverdiend. Een mensenleven is onbetaalbaar en de meerwaarde voor de inwoners van Borsele is enorm. Daarom willen wij u met klem vragen tijdens het overleg met de Provincie een fietstunnel in de nieuwe plannen te laten opnemen.

Vanzelfsprekend zijn wij gaarne bereid met u en/of de provincie mee te denken om een breed geaccepteerde passende oplossing te helpen creëren.

Mede namens de dorpsraden van ’s-Heerenhoek, Lewedorp en de Fietsersbond “De Bevelanden”.

Met vriendelijke groet,

G. A. C. Aarnoutse

Secretariaat

Stichting Dorpsraad Nieuwdorp,

p/a Pr. Margrietstraat 72,

4455 AX Nieuwdorp.

PS: een afschrift van deze brief wordt op onze website geplaatst.

cc. -     Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland,

-       Dorpsraad ’s-Heerenhoek,

-       Dorpsraad Lewedorp,

-       Fietsersbond “De Bevelanden”,

-       Redactie P.Z.C.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.